Lokala regler Kumla 2018      

 1. Markeringar:
  Följande markeringar gäller på banan: Vit – Banans gräns, Gul – Vattenhinder, Röd – Sidovattenhinder, Blå – Mark under arbete (MUA), Blå-vit – MUA: spel förbjudet.

 

 1. Out of Bounds, Regel 27:
  Markeras av vita pinnar och/eller vita linjer.
  Markering av Out of Bounds mellan hål 13 och 14 gäller endast vid spel av hål 13.

 

 1. Vattenhinder, Regel 26:
  Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

 

 1. Mark under arbete, Regel 25:
  a. Vitmarkerade områden.
  b. Myrstackar.
  c. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
  d. Skador i bunker förorsakat av kraftigt regn eller bevattningsanläggning.
  e. Grus- och sandfyllda dräneringar.
  f. Hål 18: Trädrötter i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

 

 1. Flyttbart hindrande föremål, Regel 24-1:
  Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

 

 1. Oflyttbart hindrande föremål, Regel 24-2:
  a. Pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mitt.
  b. Träd markerade med stödpinne.
  c. Pinnar som markerar Out of Bounds mellan hål 13 och hål 14 är oflyttbart hindrande föremål endast vid spel av hål 14.
  d. Vid lättnad för nätet på hål 9 måste spelaren fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, genom eller under nätet.
 2. Elstängslen på banan är oflyttbara hindrande föremål och lättnad får tas enligt Regel 24-2.

 

 1. Organisk del av banan, Regel 13-1 eller 28:
  Alla gärdesgårdar/stenmurar. Regel 24-2 är inte tillämplig.

 

 1. Kraftledning på hål 14:
  Om bollen träffar kraftledningen eller kabeln, annulleras slaget och spelaren måste spela en boll så nära som möjligt den plats där den ursprungliga bollen spelades enligt Regel 20-5.

 

 1. Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning):
  Vid allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en apparat som mäter avstånd för att mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3.

 

 1. Boll som oavsiktligt rubbas på green:

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

 1. Lättnad för pluggad boll på hela spelfältet

På spelfältet får en boll, som är pluggad, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära punkten som möjligt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.

Undantag:

 1. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i sand i ett område som inte är finklippt.
 2. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än den olägenhet som täcks av denna lokala regel gör slaget uppenbart ogörligt.

 

 1. Ny Lokal Regel från R&A avseende ändring av undantaget i Regel 6-6

Undantag: Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

 

Plikt för brott mot Lokala Regeln: Matchspel – Förlust av hålet Slagspel – Två slag
Upprepad förseelse mot Regel 14-3 (se punkt 9) medför diskvalifikation.

Lokala tävlingsregler

 1. Transportmedel
  Spelare får under en fastställd tävlingsrond inte använda sig av någon form av transportmedel annat än efter tillåtelse av tävlingsledningen. För mer information se SGF:s skrivning på sidan 106 i Spel- och Tävlingshandboken.
 2. Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel
  För mer information se SGF:s skrivning på sidan 106 i Spel- och Tävlingshandboken.

Information

På vissa hål finns målade cementplattor på den finklippta delen av spelfältet. Dessa markerar avstånd till framkant av green enligt följande: Blått 200 m, Vitt 150 m och Rött 100 m.

Click edit button to change this text.