Medlemmarna i Kumla Golfklubb kallas till ordinarie vårårsmöte måndagen den 9 Mars 2020 kl 18:30 i Ytonghallen.

Föredragningslista:

1 Mötets öppnande

2 Fastställande av röstlängd för mötet

3 Fråga om mötet är behörigen utlyst

4 Fastställande av föredragningslista

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet

6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet

7 Styrelsens årsredovisning för 2019

7,1 Föredragning av verksamhetsberättelsen

7,2 Föredragning av resultat och balansräkning

7,3 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning

7,4 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av över eller underskott enligt balansräkningen

7,5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

8 Val av en eller två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

9 Beslut om valberedningens organisation av vilka en skall utses till ordförande

10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

– Styrelsen föreslår att den ska erhålla bemyndigande att under hösten besluta om årsavgifterna för 2021 under förutsättning att ingen medlem får  större höjning än 200 kr/år.

11 Övriga frågor

12 Avslutning

13 Information om World handicap system

 

Kumla den 18 februari 2020

Styrelsen

Handlingar till mötet finns tillgängliga på kansliet från den 6 Mars

Förtäring och dryck serveras. Närvarolotteri.

Anmäl deltagande senast 5 Mars till kansliet på info@kumlagk.se

alt. Telefon 019-587080 (för beräkning av förtäring)

 

1039total visits,1visits today